Zarządzenie 7/2020 p.o. Kierownika Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce z dnia 07 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku.

Na podstawie art.43 ust. 1 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2016 r poz. 902 ze zmianami), art. 130 § 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze
zmianami) oraz § 5 ust. 9 Statutu Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
w Zawadce.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam, że w czwartek 24 grudnia (wigilia) 2020 r., będzie dniem wolnym od
pracy dla pracowników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce w
zamian za święto przypadające za sobotę dnia 26 grudnia 2020 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.