REGULAMIN PORZĄDKOWY UCZESTNIKÓW
Dziennego Domu „Senior – WIGOR”
w Zawadce

  1. Dzienny Dom „Senior- WIGOR” zwany dalej Dziennym Domem działa na rzecz osób 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Strzyżów.
  2. Dzienny Dom działa w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00.
  3. W czasie pobytu w Dziennym Domu obowiązuje obuwie zastępcze.
  4. W Dziennym Domu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania godności, prywatności oraz szacunku dla innych.
  5. Osoby korzystające z usług Dziennego Domu mają obowiązek przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego, a także bezpiecznego zachowania.
  6. Pracownicy Dziennego Domu nie odpowiadają za przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione przez uczestników na terenie obiektu.
  7. Na terenie Dziennego Domu zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
  8. Uczestnicy Dziennego Domu będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą pozbawieni prawa do przebywania na terenie obiektu.
  9. Uczestnik Dziennego Domu ma prawo do :
  • korzystania z pełnej oferty usług świadczonych w ramach działalności,
  • uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Dzienny Dom,
  • uzyskania wsparcia pod względem psychologicznym, pedagogicznym, fizjo – terapeutycznym , profilaktyki prozdrowotnej i innych wynikających z bieżących potrzeb,
  • realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich, w tym m.in. organizowaniu imprez okolicznościowych, dostępu do prasy i telewizji,
  • podejmowania działań służących aktywizacji społecznej i integracji ze środowiskiem,
  • rozbudzania zainteresowań poprzez prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej,
  • korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
  • zgłaszania skarg i wniosków,
  1. Uczestnicy Dziennego Domu zobowiązani są do :
  • przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego,
  • poinformowania o wyjściu z zajęć lub w zamiarze opuszczenia obiektu Dziennego Domu,
  • terminowej opłaty za pobyt w Dziennym Domu, do dnia 10-go następnego miesiąca,
  • Współdziałania z personelem w zakresie terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej oraz w innych zajęciach ,
  • Aktywnego udziału w organizowanych zajęciach oraz dbania o swoje stanowisko pracy,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z różnych urządzeń elektrycznych i mechanicznych,
  • dbania o wyposażenie, powierzony sprzęt oraz materiały,
  • przestrzegania higieny osobistej (higieny ciała i czystości odzieży),
  • utrzymania w należytym porządku sanitariatu, sprzętu i urządzeń będących w użytkowaniu przez uczestników Dziennego Domu,
  • przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania w stanie wskazującym na jego spożycie,
  • przestrzegania zakazu palenia tytoniu,
  • w miarę swoich możliwości uczestniczenia w dyżurach i pracach porządkowych na rzecz Domu,
  • informowaniu na piśmie o przedłużającej się (ponad 14 dni) nieobecności,
  • potwierdzania uczestnictwa w zajęciach, każdorazowo na liście obecności.
  1. Osoba korzystająca z usług Dziennego Domu, która narusza powyższy regulamin może zostać zawieszona w uczestnictwie lub być skreślona z listy uczestników.
  2. Regulamin może ulec zmianie.