Deklaracja dostępności

 

Dzienny Dom Pomocy Senior-Wigor w Zawadce  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dziennego Domu Pomocy Senior-Wigor w Zawadce.

Data publikacji strony internetowej: 2017. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków
  • niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast
  • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kozaczka, senior-wigor@strzyzow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 691-737-300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku  Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce
znajduje się dwoje schodów po dwóch stronach budynku oraz winda zewnętrzna, przystosowana do osób niepełnosprawnych. Platforma znajduje się bezpośrednio na parkingu i jest wyposażona w informacje głosowe.

Budynek Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zawadce składa się z parteru i piętra, do którego dostęp umożliwiają schody oraz winda.

Na parterze znajduje się także toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Łazienka wyposażona jest w prysznic bezbrodzikowy oraz poręcze asekuracyjne.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba która korzysta z psa asystującego lub psa przewodnika ma możliwość przebywania wraz z nim na terenie Dziennego Domu Pomocy Senior-Wigor w Zawadce.